Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Openbare-verkopen.be BVBA

 

1.Door te bieden aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de algemene verkoopsvoorwaarden en zal zich niet op onwetendheid kunnen beroepen.

2. Bij eventuele betwistingen is alleen de rechtbank van het arrondissement waar de veiling plaatsvindt (waar de goederen zich bevinden) bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig het Belgisch recht.

3. Elk geplaatst bod is bindend en kan niet ontbonden worden.

4. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle eventuele zichtbare of verborgen gebreken. De bieders/kopers worden geacht de loten grondig te hebben geïnspecteerd. Alle goederen worden verkocht zonder waarborg ook indien de staat, de aard, de hoeveelheid of benaming niet conform is met de beschrijving in de catalogus. Eventuele kmstanden of draaiuren van voertuigen, bouwjaren, eerste inschrijvingsdata of andere technische of commerciële specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van de verkoper. Bij een eventuele foutieve vermelding in de catalogus geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of koop-ontbinding. Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is. Art. 1649 en 1684 B.W. zijn van toepassing en dit wordt door de koper aanvaard.

5. De veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen hebben de mogelijkheid om de identiteit van de bieders te controleren via externe databanken en kan de juistheid van de gegevens bij registratie opvolgen. De gerechtsdeurwaarder/notaris kan tevens de locatie van waarop u ingelogd bent controleren via uw IP adres. De veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen kunnen iedere bieder te allen tijde uitsluiten.

6. De veilingkosten bedragen 17% van de koopsom in opgeld vermeerderd met de BTW.

7. De hoogste bieder is de koper. Bij elk geschil beslissen de veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. De veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen kunnen tijdens de veiling op gelijk welk tijdstip een minimum bod instellen , de verkoping onmiddellijk annuleren, loten splitsen, loten samenvoegen of loten laten vervallen, een lot opnieuw aanbieden, biedingen weigeren zonder opgaven van redenen, loten inhouden, bieders uit de verkoop uitsluiten, enz. De veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen moeten zich alsdan niet verantwoorden.

8. Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod, ook indien zijn bod wordt overtroffen. Indien de veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen beslissen het bod van de hoogste bieder te weigeren zal de hoogste voorgaande bieder als koper worden aangeduid.

9. Ieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn.

10. De veilingmeester of zijn medewerkers, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen kunnen tijdens de veiling de bieders contacteren en verzoeken om onmiddellijk hun solvabiliteit aan te tonen en/of een voorschot van max 50% van de volledige koopsom over te maken. Bij weigering van het betalen van een voorschot en/of insolvabiliteit zal de de veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen de bieder onmiddellijk uitsluiten uit de veiling en het bod annuleren.

11. Definitieve toewijs gebeurt na goedkeuring van de veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen op datum aangegeven in de veilingaankondiging.

12. Indien er een bod op de totaliteit kan gedaan worden, wordt het totaalbod slechts toegewezen indien dit hoger is dan de som van de biedingen op de individuele kavels.

13. Indien er een bod wordt gedaan tijdens de laatste 5 minuten van de veiling wordt de resterende tijd voor dit kavel opnieuw op 5 min ingesteld.

14. De kopers dienen na toewijzing het volledige bedrag onmiddellijk te betalen. Deze bedragen kunnen worden overmaakt op rekeningnummer (BNP-Paribas) 143-0602813-59 van de bvba openbare-verkopen.be met vermelding van uw klantnummer dat vermeld staat op elke mail door naar u zal worden toegezonden. Na volledige betaling van de goederen ontvangt de koper een factuur op de afgiftedag. De bieder/koper wordt slechts eigenaar van de goederen na volledige betaling van de koopsom, inclusief het opgeld en de btw.
Goederen kunnen pas worden meegenomen na de volledige betaling van de koopsom, inclusief het opgeld en de btw. Indien de betaling niet is overgemaakt voor de datum aangegeven in de extra voorwaarden beslissen de veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen om het lot opnieuw in veiling brengen of toewijzen aan de tweede hoogste bieder.

15. Rouwkoop: bij weigering tot betaling over te gaan of bij insolvabiliteit zal de veilingmeester of gerechtsdeurwaarder of notaris kiezen het lot opnieuw in veiling brengen of toewijzen aan de tweede hoogste bieder. De rouwkoper zal instaan voor de geleden schade en zal nimmer de gebeurlijke hogere prijs kunnen opvragen.

16. Ieder blijft gehouden aan zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven. Goederen die niet worden opgehaald voor de datum aangegeven in de extra voorwaarden, zonder schriftelijke toestemming van de openbare-verkopen.bel bvba zullen, zonder kennisgeving, ten laste van de koper kunnen worden doorverkocht of weggehaald zonder de verkoopprijs terug tebetalen.De kosten voor de ontruiming en eventuele vernietiging van deze goederen zullen op de koper worden verhaald.

17. EU afnemers die beschikken over een geldig en controleerbaar btw nummer in hun land van oorsprong, dienen geen btw te betalen op hun aankoop indien zij bij afhaling van de goederen een schriftelijke verklaring opmaken m.b.t. de overbrenging van de goederen buiten België. Nietbelastingplichtige EU-afnemers en afnemers van buiten de EU (export) dienen altijd btw te betalen. De btw betaald door de kopers van buiten de EU (export) zal na voorlegging van een geldig uitvoerdocument binnen de 14 dagen na toewijzing teruggestort worden door openbare-verkopen.be bvba. Dit is niet van toepassing voor de BTW op de veilingkosten. Deze dient steeds betaald te worden.

18. Vanaf toewijzing liggen alle goederen voor rekening en risico van de koper. De openbareverkopen bvba, de veilingmeester, de verkoper ( eigenaar) , de gerechtsdeurwaarder/notaris, de curatele, de pandverzilveraar of andere mandatarissen zijn niet aansprakelijk in geval, van diefstal, brand, ongeval, waterschade en of gelijk welke andere schade.

19. Iedereen is op eigen risico aanwezig tijdens de kijkdagen en de afhalingsdagen

20. Kopers dienen de gekochte loten deskundig te verwijderen op hun kosten en risico zonder beschadigingen aan de gebouwen en de andere loten aan te brengen. De aansprakelijkheid bij deze verwijdering is volledig voor de koper. De koper is ook verantwoordelijk voor zijn helpers of medewerkers bij deze verwijdering van de goederen. Het is verboden te branden, lassen en slijpen zonder hiervoor voldoende verzekerd te zijn.

21. Kopers die loten hebben aangekocht die het uitnemen van andere loten bemoeilijken of onmogelijk maken dienen de loten op de eerste dag van de afhaling op te halen en dit zonderonderbreking.

22. In geval de eigenaar van de gebouwen of derden rechten doen gelden op een bepaald lot voor het betreffend lot is opgehaald door de koper, kan de openbare-verkopen.be bvba de verkoop ongedaan maken op voorwaarde dat de openbare-verkopen.be bvba het reeds betaalde bedrag voor betreffend lot volledig terugbetaald. De koper kan echter geen andere rechten doen gelden,de koper zal geen schadevergoeding kunnen vorderen.

23. Door zich te registreren bevestigt de gebruiker kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van bvba openbare-verkopen.be.

 

FRANCAIS

Condition generale de vente  SPRL Openbare-verkopen.be

1. En enchérissant, l’enchérisseur/acheteur accepte sans aucune réserve les présentes conditions générales de vente et ne pourra prétendre ne pas en avoir pris connaissance.

2. Tous les matériaux et toutes les marchandises sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent, en ce compris tous les éventuels vices visibles et cachés. Les enchérisseurs/acheteurs sont sensé avoir inspecté les lots de manière approfondie afin de s’assurer de l’état et de la nature des lots. Tous les matériaux et les marchandises sont vendus sans garantie, même en cas de non-conformité avec la description de l’état, de la nature, du poids, de la quantité ou de la dénomination dans le catalogue. Toute mention relative au compteur kilométrique ou d’heures de véhicules, à l’année de construction, à la date de première inscription ou autres spécificités techniques ou commerciales sera uniquement communiquée à titre indicatif, sans aucune garantie ni responsabilité de l’organisation de la vente ou de ses assistants. Une éventuelle mention fautive dans le catalogue ne pourra pas donner lieu à l’annulation de la vente ou à sa résolution. Chaque enchérisseur/acheteur reconnaît être informé de l’absence de recours. Les articles 1649 et 1684 du Code Civil sont d’application et acceptés par l’acheteur.

3. Le commissaire priseur, le notaire, le curateur, le liquidateur, l’huissier de justice ou autres mandataires ont la possibilité de contrôler l’identité des enchérisseurs via des banques de données externes et peuvent verifier l’exactitude des données lors de l’enregistrement. L’huissier/le notaire peut également contrôler le lieu où l’enchérisseur/acheteur est connecté via son adresse IP. Le commissaire priseur, le notaire, le curateur, le liquidateur, l’huissier ou les autres mandataires peuvent exclure chaque enchérisseur à tout moment.

4. Les frais de vente aux enchères représentent 17% de chaque prix d’adjudication augmenté de la TVA.

5. Le plus offrant est l’acheteur. En cas de litige, le commissaire priseur, le notaire, le curateur, le liquidateur, l’huissier ou les autre mandataires décident. Aucun recours n’est possible contre cette décision. Le commissaire priseur, le notaire, le curateur, le liquidateur, l’huissier ou les autres mandataires peuvent à tout moment au cours de la vente aux enchères : imposer l’enchère minimale, annuler immédiatement la vente, diviser, joindre ou laisser tomber des lots, remettre des lots aux enchères, refuser des offres sans devoir justifier le motif, retenir des lots, exclure des enchérisseurs de la vente, etc. Le commissaire priseur, le notaire, le curateur, le liquidateur, l’huissier ou les autres mandataires ne doivent pas s’en justifier.

6. Chaque offrant reste tenu par son offre, même si une surenchère a été faite sur son offre. Si le commissaire priseur, le notaire, le curateur, le liquidateur, l’huissier ou les autres mandataires décident de refuser l’offre du plus offrant, le plus offrant précédant sera désigné comme acheteur.

7. Chaque enchérisseur est sensé agir pour son propre compte et en son nom personnel même si l'enchère s'effectue pour un tiers à désigner. Ils restent solidairement responsable.

8. Le commissaire priseur, le notaire, le curateur, le liquidateur, l’huissier ou les autres mandataires peuvent au cours de la vente aux enchères contacter les offrants et demander de démontrer immédiatement leur solvabilité et/ou de verser un acompte de maximum 50% du prix total de la vente. En cas de refus de paiement de l’acompte et/ou d’insolvabilité, le commissaire priseur, le notaire, le curateur, le liquidateur, l’huissier ou les autres mandataires peuvent immédiatement exclure l’offrant et annuler l’offre.

9. L’attribution définitive se fait après approbation du commissaire priseur, du notaire, du curateur, du liquidateur, de l’huissier ou des autres mandataires à la date avancée lors de l’annonce de l’enchère.

10. Si une offre peut être faite sur la totalité, les lots séparés ne sont attribués que dans le cas où l’addition des offres sur ces lots dépasse l’offre sur la totalité de la marchandise d’au moins 10 %.

11. Si une offre est faite pendant les 5 dernières minutes de l’enchère, l’enchère de ce lot est prolongé de 5 minutes.

12. Après attribution, les acheteurs doivent immédiatement payer l’intégralité du prix. Ces montants peuvent être versés sur le numéro de compte (BNP-Paribas) 143-0602813-59 de la SPRL openbare-verkopen.be avec mention du numéro de client mentionné dans chaque courriel envoyé à l’acheteur. Après paiement intégral de la marchandise, l’acheteur reçoit une facture le jour de la délivrance. L’offrant/acheteur ne devient propriétaire de la marchandise qu’après paiement intégral du prix d’achat, en ce compris la soulte et la TVA. La marchandise ne peut être emportée qu’après paiement intégral du prix d’achat, en ce compris la soulte et la TVA. Si le paiement n’a pas été effectué avant la date annoncé dans les conditions supplémentaires, le commissaire priseur, le notaire, le curateur, le liquidateur, l’huissier ou les autres mandataires peuvent decider de remettre le lot aux enchères ou de l’attribuer au second plus offrant.

13. Folle enchère : si l’ acquéreur , celui à qui un lot est adjugé, la caution et/ou le mandataire indiqué restent en défaut de remplir immédiatement les obligations prescrites dans les présentes conditions ou de satisfaire immédiatement à une des conditions de vente, le lot peut être remis en vente pour folle enchère à charge de celui à qui il a été adjugé. La remise en vente se fait par le commissaire priseur, l’huissier de justice ou le notaire déjà prié, dans les mêmes conditions de vente. L’acquéreur resté en défaut est tenu de payer la différence entre le prix d’achat et celui de la réadjudication, sans qu’il puisse réclamer le solde éventuel au cas où la nouvelle vente atteint un prix de vente plus élevé. Ce solde revient à l’apporteur/vendeur. En outre, le fol enchérisseur est tenu au paiement des frais provoqués par sa négligence et par la réadjudication, ainsi que des autres frais de toute nature, sans préjudice des dommages-intérêts pour quelque raison que ce soit.

14. Chacun reste tenu par son achat, même si un tiers est indiqué comme acheteur. La marchandise qui n’est pas enlevée à la date fixée dans les conditions supplémentaires et sans l’accord écrit préalable de la SPRL openbare-verkopen.be, sera, sans notification, revendue ou enlevée à charge de l’acheteur sans que le prix d’achat ne puisse être remboursé. Les frais d’évacuation et d’éventuelle destruction de cette merchandise seront imputés à l’acheteur.

15. Les acheteurs ressortissants de l’Union Européenne (ci-après UE) qui disposent d’un numéro de TVA valuable et contrôlable dans leur pays d’origine, ne doivent pas payer de TVA sur leurs achats s’ils établissent une déclaration écrite relative au transport de la marchandise, lors de l’enlèvement de celle-ci. Les acheteurs de l’UE non assujettis à la TVA et les acheteurs ressortissants hors UE (export) doivent toujours payer la TVA. La TVA réglée par les acheteurs hors UE (export) sera remboursée par la SPRL openabre-verkopen.be, après présentation d’un document d’exportation valable, et ce endéans les quinze jours après attribution.

16. Dès leur adjudication, les marchandises se trouvent aux risques et périls et aux frais de l'acheteur. La SPRL openbare-verkopen.be, le commissaire priseur, le notaire, le curateur, le liquidateur, l’huissier ou les autres mandataires ne sont pas responsables en cas de vol, d’incendie, de sinistre, de dégâts des eaux ou tout autre dégât quelconque.

17. La présence durant les journées d’exposition et d’enlèvement se fait à propre risque de chacun.

18. Les acheteurs doivent retirer les lots achetés selon les règles de l’art, à leurs propres frais et risques, sans occasionner des dégâts aux immeubles et autres lots. La responsabilité de cet enlèvement se fait à charge exclusive de l’acheteur. L’acheteur est également responsable pour ses préposés et collaborateurs lors de l’enlèvement de la marchandise. Il est interdit de brûler, de souder ou de poncer sans être suffisamment assuré.

19. Les acheteurs qui ont acquis des lots qui compliquent ou rendent impossible l’enlèvement d’autres lots, doivent retirer les lots le premier jour de l’enlèvement et ce sans interruption.

20. Dans le cas où le propriétaire de l’immeuble ou des tiers font valoir des droits sur un certain lot avant que ledit lot est enlevé par l’acheteur, la SPRL openbare-verkopen.be peut annuler l’achat à condition que la SPRL openbare-verkopen.be rembourse intégralement le montant déjà payé pour ledit lot. L’acheteur ne peut faire valoir d’autres droits et il ne pourra en aucun cas réclamer un quelconque dédommagement.

21. En cas de litige éventuel, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire du lieu de la vente aux enchères, où les biens se trouvent, sont compétents, même s’il y a plusieurs défendeurs. Seule la loi belge est applicable au présent contrat.

Prikbord

We hebben de functionaliteit van combinatiekavels geautomatiseerd. Een combinatiekavel bevat 2 of meer kavels uit de veiling waartoe de combinatie behoort.

Het kantoor blijft tussen 23/7 en 3/8 open met een minimumbezetting en is enkel telefonisch bereikbaar. 
Wij wensen U alvast een deugddoende vakantie!

That when there is a bid within the last 5 minutes of a lot, the remaining time will reset at 5 minutes?

With an automatic bid you indicate the maximum price that you are willing to pay for the lot. The system will automatically increase your bid if you are outbid by a third party.